1Par. 13: 5 je ... Što je 1Par. 13: 5?
Tako je David je sakupio sav Izrael, od Shihor u Egiptu, čak do ulaza u Hamata, da donesu Kovčeg Božji iz Kirjat Jearima -. 2. Svijet. 6: 1

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.