Oligochaeta - to ... Što oligochetes?

oligohetyto isto kao oligochaetes. * * * OLIGOHETYOLIGOHETY, isto kao Oligochaeta ( cm. Oligochaeta).

Enciklopedijski rječnik. 2009.